Cafè descafeïnat

El cafè descafeïnat és cafè verd al que se li ha eliminat la major part de la cafeïna.Aquesta reducció de contingut cafeínic s'aconsegueix mitjançant un procés industrial d'extracció que manté les condicions organolèptiques de la matèria primera, dins d'un rang especificat.

La cafeïna es defineix com el component fisiològicament més actiu del cafè i confereix propietats tonificants per a l'organisme humà:

*Redueix la fatiga
*Augmenta la capacitat d'atenció
*Disminueix la irritabilidad
*Millora l'estat d'humor i el benestar general

Processos de descafeinització

Amb la intenció de minimitzar la pèrdua d'aromes i sabors, en la majoria de processos de descafeinització, l'extracció de la cafeïna té lloc en el grà de cafè verd, abans de ser torrat i mòlt.Avui dia, els processos han millorat sensiblement, fins al punt d'arribar a rendiments d'extracció que oscil·len entre 97-98 % de la cafeïna total.

MÈTODES DE DESCAFEINITZACIÓ

Per dissolvents químics:

La descafeinització per extracció de la cafeïna dels grans de cafè verd prehumectats amb un dissolvent orgànic és, fins a avui, el procés més estès.Els dissolvents més efectius són el clorur de Metilè (DCM) i l' Acetat d' etil (AE). El procés de descafeinització per dissolvents es realitza generalment de manera discontinua treballant en batch de major o menor grandària. Per a descafeïnar 1 tona de cafè s'empren aproximadament 10 kg de dissolvent.La cafeïna és extreta dels grans de cafè verd prèviament humectats, mitjançant successives extraccions,fins a arribar a la pràctica eliminació de la cafeïna.Posteriorment,els grans són tractats amb vapor d'aigua per a eliminar el dissolvent fins a continguts inferiors al límit legal establert.El procés acaba amb l'assecat del cafè per mitjà d'aire calent fins a arribar a aproximadament la humitat inicial.

Per aigua:

La descafeinització per aigua suposa el 22% de la capacitat mundial.

El procés per aigua es realitza d'acord a les següents etapes:

Extraccions successives dels grans de cafè prèviament humectats amb extracte de cafè verd lliure de cafeïna,fins a arribar al límit legal de cafeïna.

Separació de la cafeïna de l'extracte líquid obtingut anteriorment per mitjà d'un absorbent( carbó actiu, resines canviadores d'ions...)

Recuperació de l'extracte per a la seva utilització posterior.

Recuperació de la cafeïna de l'absorbent utilitzat per diferents tècniques:rentat amb aigua i alcohol, aigua a altes temperatures...

Els principals avanços en aquest procés de descafeinització s'han portat a terme fonamentalment en el camp dels absorbents utilitzats per a separar la cafeïna de l'extracte líquid.

Descafeinització per fluids supercrítics CO2:

És l'aplicació de fluíds supercrítics per a l'extracció de cafeïna dels grans de cafè verd. El CO2 és el dissolvent més utilitzat encara que existeixin altres.

Actualment, aquest mètode representa el 20 % de la producció mundial.

  - Cafè torrefacto
  - Cafè descafeïnat
  - Cafè soluble
  - Envasat